Teatr Zagłębia w Sosnowcu i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają na kurs rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej. W czasie spotkań uczestnicy skupią się na zagadnieniach związanych m.in. z pedagogiką teatru, wykorzystaniem metody impro i technik dramowych, napiszą własne scenariusze oraz poznają określone techniki pracy z ciałem.

Pierwsze spotkania z teatrem, do których dochodzi najczęściej w wieku szkolnym, nie zawsze są najszczęśliwsze w skutkach. Wizyty w chłodnych wnętrzach nobliwych instytucji potrafią onieśmielać i zbyt często budują fałszywe przekonanie o hermetyczności teatru oraz jego niedostępności dla osób nieposiadających ściśle określonych kompetencji odbiorczych. Wielu z nas, na różnych etapach swojego życia, spotkało jednak wspaniałych nauczycieli, czy pełnych pasji instruktorów, którzy spoglądali na teatr z mniej oczywistych perspektyw. Osoby te z niesłabnącym zaangażowaniem udowadniały, że teatr może funkcjonować jako miejsce ożywionej dyskusji o współczesności i to od nas zależy, czy z jego pomocą będziemy inicjować zmiany w otaczającej nas rzeczywistości.

Przekonanie o potrzebie zrzeszania i wzmacniania środowiska osób związanych z szeroko pojętą działalnością teatralną to idea stojąca u podstaw Laboratorium Pedagogiki Teatru. Chcemy, by LPT funkcjonowało jako przestrzeń serdecznego spotkania i integracji osób, które z pomocą narzędzi teatralnych pragną osiągać w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi cele nie tylko artystyczne.

Założeniem kursu jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki teatru oraz wyposażenie ich w szereg praktycznych umiejętności, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy. Zajęcia skierowane są do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, czy animatorów kultury, którzy w swojej działalności zawodowej prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.

Program kursu obejmuje 88 godzin (11 zjazdów jednodniowych po 8 godzin) i potrwa od stycznia do czerwca 2019 roku.

 

ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS KURSU:
1. „Pedagogika Teatru”
Prowadząca: Justyna Czarnota
Termin: 26 stycznia 2019 roku 

Warsztat wprowadzający w ideę pedagogiki teatru. Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak uwzględniać potrzeby i zainteresowania dzieci podczas pracy nad przedstawieniem oraz poszukamy sposobów, by zajęcia teatralne były dla uczestników przygodą i zabawą. Zastanowimy się również, w jaki sposób zadania teatralne można wykorzystywać na lekcjach w szkole.

2. „Oblicza dramy”
Prowadzący: Marcin Drzazga
Termin: 9 lutego 2019 roku 

Warsztat poświęcony technice dramy, wykorzystywanej jako metoda edukacyjna w różnych obszarach tematycznych – w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Metoda pracy dramą, poprzez poznawanie cudzych historii i konstruowanie fikcyjnych opowieści, pozwala mierzyć się z konfliktowymi sytuacjami w bezpiecznych warunkach zdarzenia scenicznego. Pogłębia świadomość własnych możliwości, rozwija zdolność rozumienia cudzych zachowań i wykształca mechanizmy oporu wobec różnorodnych metod nacisku. Warsztat przybliża znajomość technik dramowych (prostych ćwiczeń i gier) możliwych do wykorzystania podczas prowadzonych przez siebie zajęć czy lekcji.

3. „Odsłony scenografii
Prowadząca: Justyna Łagowska
Termin: 2 marca 2019 roku   

Spotkanie warsztatowe poświęcone scenografii teatralnej. W jaki sposób swojemu postrzeganiu świata nadać materialny kształt? Jak z prostych elementów stworzyć oprawę plastyczną spektaklu? Z jakich metod i materiałów korzystać? Warsztat pokaże, jak w uczniach/członkach grup teatralnych rozwijać umiejętność rozumienie metafor i w jaki sposób fantazyjne pomysły przekładać na efektowne plastyczne wizje. Zajęcia mają charakter praktyczny.

4. „Ruch w pracy teatralnej” 
Prowadzący: Tomasz Rodowicz
Termin: 16 marca 2019 roku 

Warsztat poświęcony pracy aktora z ciałem. Doskonali umiejętności związane z przygotowaniem uczestnika zajęć teatralnych do pracy m.in. w konwencji teatru ruchu. Zajęcia poświęcone różnym metodom pracy z ciałem, które mogą być wykorzystane w działaniach teatralnych i okołoteatralnych z różnymi grupami. Warsztat będzie miał formę treningu fizycznego.

5. „Teatr bez granic”
Prowadząca: Justyna Sobczyk
Termin: 30 marca 2019 roku 

Warsztat poświęcony teatrowi zaangażowanemu społecznie oraz analizie relacji między teatrem a kontekstem społecznym, w którym funkcjonuje. Jakich narzędzi teatralnych użyć, by skutecznie odpowiedzieć na potrzeby grup zagrożonych marginalizacją? W jaki sposób pracować z osobami defaworyzowanymi społecznie, by umożliwić im autorską wypowiedź, bez odgórnego narzucania określonej perspektywy? Warsztaty pozwolą także zyskać wiedzę na temat dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz tego, jak oswajać uczniów/członków grup teatralnych z tematem odmienności i różnicy.

6. „Nowe technologie w teatrze”
Prowadzący: Tomasz Michalczewski
Termin: 13 kwietnia 2019 roku 

Refleksja nad współczesnym teatrem pozostaje niepełna bez problematyzowania zagadnień związanych z medialnością. Jak w pracy nad spektaklem umiejętnie wykorzystywać możliwości oferowane przez zaawansowaną technologię? Jak opracować wizualizacje? Czy obcowanie z teatrem czerpiącym garściami z najnowszych technik multimedialnych wymaga szczególnych kompetencji odbiorczych?

7. „Teatr młodzieżowy – pakiet praktycznych porad”
Prowadząca: Alicja Brudło
Termin: 11 maja 2019 roku 

Warsztat poświęcony teatrowi młodzieżowemu. Czym różni się teatr tworzony z młodzieżą od tego tworzonego dla młodzieży? W jaki sposób w spektaklach mogą być poruszone tematy tabu i jak rozmawiać z młodymi widzami o tych trudnych zagadnieniach? Jak wyglądają i są odbierane spektakle w budynku teatru, a jak w szkole? I w końcu: jaką rolę odgrywają w tym wszystkim pedagodzy teatru i nauczyciele? Warsztat ma na celu wyposażenie jego uczestników w zestaw praktycznych narzędzi, odpowiednich do wykorzystania w procesie pracy teatralnej i/lub warsztatowej z młodzieżą.

8. „Dobrodziejstwo improwizacji”
Prowadzący: Arti Grabowski
Termin: 8 czerwca 2019 roku 

Technika improwizacji staje się coraz bardziej popularna nie tylko jako jedna z metod pracy nad rolą, ale również jako alternatywna metoda komunikacyjna, umożliwiająca rozwój wyobraźni, empatii, czy doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Pozwala zyskać większą pewność siebie. Warsztat wyposaża uczestników w podstawowe umiejętności pracy metodą impro.  

9. „Dramaturgia w teatrze”
Prowadzący: Miłosz Markiewicz
Termin: 28 czerwca 2019 roku 

Warsztat poświęcony pracy nad stworzeniem własnego, autorskiego scenariusza przedstawienia, etiudy teatralnej. Jak z opisu zrobić dialog? Czy dramaturgia dotyczy tylko tekstu czy także tego, co jest między słowami? Etapy pracy nad scenariuszem. Przybliżenie technik pisania sztuk teatralnych.

10. „Aktor w teatrze słowa”
Prowadzący: Przemysław Kania
Termin: 29 czerwca 2019 roku 

Warsztat poświęcony pracy nad rolą. Praktyczne przygotowanie do pracy w konwencji teatru słowa. Ćwiczenia z zakresu dykcji i emisji głosu. Podstawy pracy z tekstem. Interpretacja wiersza i prozy. Przygotowanie aktora/ucznia do małych form teatralnych – recytacji, „wywiedzione ze słowa”, monodramu, a także wystąpień publicznych.

11. „Reżyseria w teatrze amatorskim”
Prowadząca: Iwona Woźniak
Termin: 30 czerwca 2019 roku 

Warsztaty wprowadzające w metody przygotowania przedstawienia oraz przybliżające różne role i zadania reżysera – nauczyciela – instruktora. Warsztaty pozwolą poznać reżyserię wychodzącą od analizy tekstu, inspirowaną teatrem formy, teatrem plastycznym, a przede wszystkim polegającą na współtworzeniu przedstawienia wraz z grupą.

---

DO UDZIAŁU W KURSIE ZAPRASZAMY:
- studentów i absolwentów kierunków artystycznych lub humanistycznych (do udziału w kursie mogą zostać zakwalifikowani także studenci innych kierunków, mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą)
- instruktorów i nauczycieli prowadzących koła teatralne w szkołach lub domach kultury; osoby pracujące z młodzieżą w placówkach wychowawczych, domach pomocy
- nauczycieli języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, oraz nauczycieli pracujących z dziećmi w ramach świetlic szkolnych

Cel: dostarczenie praktykom kultury narzędzi poszerzających ich kompetencje w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej   

Opieka merytoryczna: Iwona Woźniak, Dyrektor Teatru Zagłębia w Sosnowcu, pedagog, reżyser, manager
Koordynacja, koncepcja programu: Agata Kędzia, koordynatorka działań edukacyjnych w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, edukacja@teatrzaglebia.pl 

---

ZAPISY I INFORMACJE:
Dorota Szewczyk (Centrum Doskonalenia Nauczycieli): cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl, 600 035 223

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:
http://cdnsosnowiec.edu.pl/pl/4759/21950/kurs-rozwijajacy-umiejetnosci-w...

KOSZT:
- cały pakiet: 800 zł
- koszt jednego warsztatu: 120 zł

GODZINY ZAJĘĆ:
10:00-18:00

MIEJSCA ZAJĘĆ:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Białostocka 17,
41-219 Sosnowiec