Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Statut Teatru

Statut Teatru

Statut Teatru Zagłębia w Sosnowcu

 

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne.
Teatr Zagłębia jest samorządową instytucją artystyczną.

 

§1.
Teatr Zagłębia, zwany dalej Teatrem, jest instytucją utworzoną na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki nr 193 z dnia 17 grudnia 1954 r. w sprawie: utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą ,,Państwowy Teatr Zagłębia", ze zmianą dokonaną Zarządzeniem nr 31/58 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 3 listopada 1958 r. Działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późniejszymi zmianami),
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
4) Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),
5) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 173, poz. 759 z późniejszym i zmianami),
6) Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 440/XXXII/197 z dnia 30 stycznia 1997 r.,
7) Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, sygn. RIK/T/6/96,
8) Niniejszego Statutu.

 

§2

1) Siedzibą Teatru jest Sosnowiec, ul. Teatralna 4.

2) Terenem działania jest obszar całego kraju.

 

§3.

l) Teatr posiada osobowość prawną.

2) organizatorem dla Teatru jest Gmina Sosnowiec.

3) Teatr używa pieczęci o treści: Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec. NIP 644-00-26-219.

 

§4.

Nadzór nad Teatrem sprawuje Prezydent Miasta Sosnowca, zapewniając odpowiednie warunki działania.

 

DZIAŁ II

Zakres działania.

 

§ 5.

Do zakresu działania Teatru należy:

1) powadzenie działalności artystycznej w dziedzinie teatru w oparciu o zespół aktorski w cyklu sezonów artystycznych rozpoczynanych w dniu 1 września i kończonych 31 sierpnia następnego roku,

2) przygotowywanie i wystawianie spektakli teatralnych kierując się zasadą literackiego charakteru repertuaru, będącego nośnikiem podstawowych wartości kultury narodowej i światowej,

3) upowszechnianie kultury teatralnej na terenie miasta, regionu i kraju,

4) współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym prowadzonym przez instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe, itp.,

5) podejmowanie innych form działalności artystycznej, mającej na celu upowszechnianie kultury,

6) promowanie kultury teatralnej poza granicami kraju,

7) prowadzenie działalności wydawniczo-promocyjnej,

8) prowadzenie działalności gospodarczej o ile nie stoi tow sprzeczności z zakresem działalności Teatru,

9) Teatr może prowadzić także inne działania wynikając e z potrzeb kulturowych społeczeństwa oraz organizować inne uzgodnione z organizatorem projekty kulturalne, o profilu zgodnym z jego działalnością podstawową.

 

DZIAŁ III

Organizacja Teatru.

 

§6.

1) Teatr opiera swoją działalność na pracy następujących pionów:

- artystycznego.

- finansowo-administracyjnego i technicznego.

2) organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zaciągnięciu opinii organizatora oraz opinii działających organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

DZIAŁ IV
Organy zarządzające i doradcze
§7.
l) Dyrektora Teatru powołuje i odwołuje Prezydent Miasta na czas określony po zasięgnięciu opinii
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działających w Teatrze związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych dla rodzaju działalności Teatru.
2) Powołanie Dyrektora Teatru może nastąpić w drodze konkursu, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3) Dyrektor Teatru może powołać zastępcę ds. artystycznych oraz zastępcę ds. finansowych pełniącego funkcję Głównego Księgowego - po zasięgnięciu opinii Organizatora.
§8.
Do zadań Dyrektora Teatru należą zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz, a w
szczególności:
- tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w $ 5 oraz w obowiązującym w instytucji Regulaminie Organizacyjnym,
- prowadzenie działalności Teatru zgodnie z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami prawa
- dbanie o mienie Teatru i właściwą gospodarkę tym mieniem oraz środkami finansowymi,
- przedstawianie projektów planów pracy i propozycji repertuarowych organizatorowi,
- zatwierdzanie planu działalności Teatru opracowanego z uwzgędnieniem zasad gospodarności i efektywności wykorzystania posiadanych środków i przedstawienie ich Organizatorowi
- zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz zawieranie innych umów cywilnoprawnych, prowadzenie polityki kadrowej,
- składanie organizatorowi sprawozdań z działalności finansowej i artystycznej Teatru.
§9.
Dyrektor Teatru może powołać organy doradcze spośród pracowników i osób s poza instytucji, do spraw związanych z działalnością określoną w $ 5 Statutu.
DZIAŁ V
Gospodarka finansowa Teatru.
§10
l) Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramach posiadanych środków
2) Przychodami Teatru są:
- dotacje budżetowe przyznawane przez Gminę Sosnowiec,
- wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego z wyjątkiem dóbr kultury,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
3) Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest roczny plan finansowy instytucji ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Gminę oraz uwzględniający zasady gospodarności i efektywności wykorzystania posiadanych środków
4) Teatr sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
5) Teatr tworzy fundusze zgodnie z Ustawą z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
6) Teatr prowadzi rachunkowości według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.
7) Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Teatru, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego
praw i zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Dyrektor. Dyrektor może udzielić pisemnego upoważnienia do dokonywania ww. czynności swoim zastępcom lub innym osobom.

 

DZIAŁ VI

Postanowienia końcowe.

 

§11

1) Zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

2) Zmiany Statutu podlegają wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Statut Teatru

Data utworzenia

2017-02-06

Osoba wprowadzająca dokument

Jarosław Ciołek

Osoba tworząca dokument

Paweł Kluszczyński

Rejestr zmian dokumentu

  • [2018-09-18] Edycja dokumentu przez Paweł Kluszczyński
  • [2017-02-06] Utworzenie dokumentu przez Jarosław Ciołek
  • [2017-02-06] Edycja dokumentu przez Jarosław Ciołek
  • [2017-02-06] Edycja dokumentu przez Jarosław Ciołek
  • [2017-02-06] Edycja dokumentu przez Jarosław Ciołek

Pokaż wszystkie zmiany

Dokument wyświetlono

2088 razy